اعلام رضایت شرکت برق منطقه ای استان اصفهان از شرکت فرجاد توان آسیا 

 

رضایتمندی

 

اعلام رضایت امور برق شهرستان  آران و بیدگل از شرکت فرجاد توان آسیا 

 

رضایتمندی

 

 

اعلام رضایت شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ده اصفهان  از شرکت فرجاد توان آسیا 

رضایتمندی

 

اعلام رضایت شرکت آریا فرش کاشان از شرکت فرجاد توان آسیا 

رضایتمندی