دانشگاه علوم پزشکی کاشان:


طراحی، سایزینگ و اجرای مسیر کابل و کابل کشی 20 کیلوولت مربوط به پست پاساژ و پست کامپکت
ساخت و نصب سلول کوبیکل خروجی 20 کیلوولت
اورهال دژنکتورها
اجرای سیستم ارت پست کمپکت
اورهال دیزل ژنراتور 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان