شرکت تولیدی بتن آماده و قطعات پیش ساخته بتنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آران و بیدگل:

 

 

طراحی، سایزینگ و اجرای پست زمینی 20 کیلوولت

طراحی، سایزینگ و اجرای سایر مسیر های 20 کیلوولت
نصب و اجرای تابلو توزیع 20 کیلوولت
طراحی و اجرای سیستم ارت کل مجموعه
طراحی و اجرای سیستم روشنایی محیطی و ساختمان های اداری 
برق رسانی و نصب تابلو های محلی مربوط به سایر تجهیزات تولید قطعات پیش ساخته و بتن آماده
سایزینگ و نصب راه اندازی  سیستم برق بدون وقفه UPS 
طراحی و اجرای شبکه داخلی و تجهیزات تحت شبکه IP
طراحی و اجرای بستر سیستم حفاظت دیداری و مانیتورینگ مجموعه
طراحی و اجرای سیستم صوت و پیجینگ مجموعه

 

شرکت تولیدی بتن آماده و قطعات پیش ساخته بتنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آران و بیدگل

شرکت تولیدی بتن آماده و قطعات پیش ساخته بتنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آران و بیدگل

شرکت تولیدی بتن آماده و قطعات پیش ساخته بتنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آران و بیدگل

شرکت تولیدی بتن آماده و قطعات پیش ساخته بتنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آران و بیدگل

شرکت تولیدی بتن آماده و قطعات پیش ساخته بتنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آران و بیدگل

شرکت تولیدی بتن آماده و قطعات پیش ساخته بتنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آران و بیدگل