بنیاد مسکن جمهوری اسلامی ایران 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

مجتمع فولاد کویر