معرفی:
فرتانیر، دپارتمان برق گروه مهندسی فرتا وابسته به شرکت فرجاد توان آسیا با ارائه خدمات تخصصی در زمینه های مشاوره و اجرای پروژه های الکتریکال صنعتی، تجاری و اداری، پست های فشار متوسط، سیستم های ارتینگ، روشنایی و راهکارهای خرید انشعابات مبتنی بر دانش فنی با رعایت اصول مهندسی فعال می باشد. 
•    مشاوره و اجرای تخصصی بستر الکتریکال صنایع کوچک و بزرگ
•    مشاوره، اجرا و تامین تجهیزات سیستم های ارتینگ
•    مشاوره و اجرای شبکه های هوائی و زمینی و پست های فشار متوسط
•    مشاوره تخصصی خرید دیماند، انشعابات و تعمیر و نگهداری 
•    طراحی و اجرای سیستم های روشنایی

بستر الکتریکال صنعتی تجاری -اداری:
•    طراحی و اجرای بسترهای الکتریکال شامل کاندوئیت بانکها، سینی گذاری و ...
•     نصب و راه اندازی تابلوهای توزیع، بانک های خازنی و ...
•     طراحی و اجرای سیستم‌های صوت حفاظت های دیداری و ... 

سیستم های زمین و حفاظت صاعقه:
•     محاسبه و اندازه گیری سیستم های ارتین
•     اجرا، تست و بازبینی انواع سیستم های زمین و حفاظت صاعقه
•     اجرای سیستم های حفاظت کاتدیک
•     تامین تخصصی تجهیزات ارت و حفاظت صاعقه 

پست های فشار متوسط- شبکه های هوایی و زمینی:
•     طراحی مشاوره و احداث خطوط هوایی و زمینی فشار متوسط و فشار ضعیف
•     طراحی مشاوره و اجرای پست های داخلی صنایع کوچک و بزرگ
•     تعمیر، نگهداری و سرویس های دوره ای شبکه ها و پست های برق 

پست فشار

مشاوره:
•     راهکارهای خرید انشعابات و دیماند
•     تهیه طرحهای تعمیر و نگهداری سیستم های الکتریکال و شبکه های برق
•     تهیه نقشه های اجرایی پروژه های برقی و تدوین شناسنامه تجهیزات
•     مشاوره و برگزاری مناقصات فنی و خرید تجهیزات 

سیستم های روشنایی:
•     طراحی ،مشاوره و اجرای برج های نوری و استادیومی
•     طراحی ،مشاوره و اجرای روشنایی معابر و محیطی
•     مشاوره و اجرای پروژه های روشنایی داخلی و خارجی