گروه مهندسی فرتا به منظور ارتقاء سطح کیفی بخشهای الکتریکال به عنوان یکی از حیاتی ترین بخشهای هر صنعت اهداف زیر را دنبال می نماید :

  •   بی نیاز نمودن صنایع منطقه از خدمات پرهزینه فرا منطقه ای 
  •   ارتقاء سطح کیفی خدمات منطبق با استانداردهای معتبر
  •   کاهش مدت زمان دریافت خدمات برای مشتریان
  •   مهندسی هزینه و ارتقا سطح اقتصادی خدمات 
  •   ارائه خدمات با اصل صداقت و مشتری مداری 
  •   استفاده از دانش نیروهای بومی در راستای افزایش توان فنی منطقه